کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی

تعداد بازدید:۳۲۵۷

کانونهای فرهنگی هنری دانشجویان به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیتهای فرهنگی دانشجویان، سامان بخشیدن به خواست‏ها و تلاشهای خودجوش فرهنگی،‌ هنری و اجتماعی دانشجویی، حمایت و هدایت این گروه از فعالیتها در جهت نیل به ارزشهای متعالی اسلامی، ارتقاء سطح همکاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در امور دانشگاهها تاسیس و براساس ضوابط مندرج در آئین نامه کانونها و اساسنامه هریک از کانونهای موجود فعالیت می‏نمایند.

آخرین ویرایش۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷