افراد

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

1

آقای دکتر حسین زاده

معاون فرهنگی و اجتماعی

3623

2

آقای جهانگیری

کارشناس

3621

3

خانم نسرین رفیعی

کارشناس

3623

 

 

 

مدیریت فرهنگی و اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

1

آقای دکتر توحیدی

مدیر فرهنگی

3188

2

آقای جواد حقیقیان

معاون فرهنگی

3230

3

آقای دکتر پورزیاد

معاون اجتماعی

3277

4

آقای مجید عباسعلی پور

مسئول دفتر، تالار، نگارخانه

33341242- 3188

5

خانم فاطمه موسایی

کارشناس

3193

6

آقای سیدعلی حسینی

کارشناس خوابگاه برادران – امین اموال

3190

7

آقای محسن کوشافر

کارشناس انجمنهای علمی

3191-3341307

9

خانم لیلا جعفری

کارشناس نشریات

3229

10

خانم معصومه حضرتی

کارشناس آسیبهای اجتماعی

3243

11

خانم سمیه قاسم زاده

کارشناس مسئول خوابگاهها

3229

12

خانم نیلوفر حاجی زاده

کارشناس کانونهای اجتماعی

3197

12

خانم دکتر محمدی عارف

مشاور (امور بانوان) معاون فرهنگی

3358

13

آقای بیرامی

عامل مالی مدیریت

3195

14

آقای محرم مصطفی پور

کارپرداز

3292

15

آقای ابراهیم قبله آرباطان

کارشناس

 

16

آقای محمد هاتف

متصدی خدمات

3200

17

آقای ایوب علیزاده

متصدی خدمات

3200

18

آقای فرشاد تیو

راننده

-