افراد

آقای مجید عباسعلی پور

مسئول دفتر، تالار، نگارخانه

شماره داخلی: 3188

 

آقای سیدعلی حسینی

کارشناس خوابگاه  برادران

شماره داخلی: -

 

خانم فاطمه موسایی

امور مستندسازی و فضای مجازی

شماره داخلی: 3193

 

خانم لیلا جعفری

کارشناس نشریات

شماره داخلی: 3229

 

خانم معصومه حضرتی

کارشناس آسیب های اجتماعی

شماره داخلی: 3243

 

خانم سمیه قاسم زاده

کارشناس خوابگاهها

شماره داخلی: 3243

 

خانم نیلوفر حاجی زاده

کارشناس کانونهای اجتماعی

شماره داخلی:

 

آقای محمدرضا دارانداشی

کارشناس کانونهای فرهنگی

شماره داخلی: 3224

 

آقای محسن کوشافر

کارشناس انجمن های علمی

شماره داخلی: 3191

 

آقای اسلام نصرالهی

عامل مالی

شماره داخلی: 3195

 

آقای محرم مصطفی پور

کارپرداز

شماره داخلی: 3292

 

آقای اصغر وکیلی

انباردار کمک حسابدار

شماره داخلی: 3292