ساختار سازمانی

کارکنان مدیریت امور فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه  

دکتر جلیل شفق کلوانق  مدیر امور فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه                تلفن داخلی 3188  مستقیم 3341242          

آقای غلامحسین غایب معاون امور فرهنگی و فعالیتهای فوق برنامه        تلفن داخلی 3195            

آقای منصور آقازاده کارشناس مسئول فعالیتهای فوق برنامه                  تلفن داخلی 3190            

آقای مرتضی کوچه مشکی کارشناس فعالیتهای فرهنگی و هنری            تلفن داخلی 3193         

آقای شهرام شریفی کارشناس فعالیتهای فوق برنامه                             تلفن داخلی 3190            

آقای امیر طالب کارشناس کانون های فرهنگی و هنری                         تلفن داخلی 3223  

آقای محسن خورشا مسئول دفتر انجمن های علمی دانشجویی                    3341307 

آقای غلامرضا معماری فر حسابدار                                                 تلفن داخلی 3292

آقای سیروس امینی کارپرداز                                                          تلفن داخلی 3292            

سرکار خانم فاطمه موسایی دبیرخانه و تایپیست                                   تلفن داخلی 3188            

آقای جلیل نیمه فروش راننده                                                            تلفن داخلی 3292

آقای رضا فطرتی انباردار و سمعی و بصری                                       تلفن داخلی 3292

آقای مجید عباسعلی پور امور خدماتی

آقای محمد پاکی آبدارخانه