ساختار سازمانی

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

1

آقای دکتر حسین زاده

معاون فرهنگی و اجتماعی

3623

2

آقای جهانگیری

کارشناس

3621

3

خانم نسرین رفیعی

کارشناس

3623

 

 

 

مدیریت فرهنگی و اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

1

آقای دکتر توحیدی

مدیر فرهنگی

3188

2

آقای جواد حقیقیان

معاون فرهنگی

3230

3

آقای دکتر پورزیاد

معاون اجتماعی

3277

4

آقای مجید عباسعلی پور

مسئول دفتر، تالار، نگارخانه

33341242- 3188

5

خانم فاطمه موسایی

کارشناس

3193

6

آقای محسن کوشافر

کارشناس انجمنهای علمی

3191-3341307

7

خانم لیلا جعفری

کارشناس نشریات

3229

8

خانم معصومه حضرتی

کارشناس آسیبهای اجتماعی

3243

9

خانم سمیه قاسم زاده

کارشناس مسئول خوابگاهها

3229

10

خانم نیلوفر حاجی زاده

کارشناس کانونهای اجتماعی

3197

11

خانم دکتر محمدی عارف

مشاور (امور بانوان) معاون فرهنگی

3358

12

آقای معمارفر

عامل مالی مدیریت

3195

13

آقای محرم مصطفی پور

امین اموال و کارشناس فرهنگی- مسول اردوها - مراسمات و خوابگاه ها

3292

14

آقای ابراهیم قبله آرباطان

کارشناس

3190

15

آقای میثم هاتف

متصدی خدمات

3200

16

آقای ایوب علیزاده

متصدی خدمات

3200

17

آقای فرشاد تیو

راننده

-