معرفی


طرح تاسیس ادارات فرهنگی و فوق برنامه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به منظور سامان بخشیدن به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و هدایت آنها در جهت تحقق سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی به اجرا درآمده است. براین اساس مدیریت فرهنگی دانشگاه تبریز در دیماه سال 1377 و در جهت نیل به اهداف ذیل تاسیس یافت.

1- جلب مشارکت دانشگاهیان در قالب انجمن‏ها، کانونها و دیگر تشکلهای فرهنگی و اجتماعی

2- کمک به توسعه و تقویت فضای مناسب معنوی، فرهنگی و همچنین بسط و تحکیم مناسبات دینی در سطح دانشگاه در جهت تسهیل و تعمیق فعالیتهای علمی و آموزشی و پژوهشی دانشگاهیان

3- قانونمند نمودن و ضابطه مند کردن فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان

4- بسط همکاریهای متقابل با سایر جریانها و تشکلهای اسلامی، فرهنگی و اجتماعی به منظور ارتقاء فعالیتهای فرهنگی و استفاده بهینه از امکانات موجود

5- ایجاد ساز و کارهای مناسب لازم جهت ارزیابی مداوم وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

6- ترویج روحیه همکاری و نفی نابردباری فرهنگی جهت ایجاد فضای مناسب مفاهمه و گفتگوی فرهنگی میان پاره فرهنگ‏ها و دیدگاههای متنوع موجود.

در دانشگاه تبریز، تا قبل از سال 1394 دو مدیریت مجزای برای امور فرهنگی و امر اجتماعی فعالیت می کردند که از این سال به بعد مدیریت واحد فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه تبریز شکل گرفته است.

 مدیریت فرهنگی و فرهنگی دانشگاه تلاش دارد فضای معنوی و با نشاطی را در محیط دانشگاه برای دانشجویان فراهم کند و در این راستا با همکاری سایر نهاد های داخل و بیرون دانشگاه، برنامه های متنوعی را هر سال اجرا می نماید.